Fornuftig kortbruk
Pris Cresco Unique: Eff. rente 16,0 %, 15 000 o/ 12 mnd, totalt kr 16 242. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.

Gunstige betingelser

Produktfordeler

Kontoregler

 

1.     Kontohaver er kortutsteder skyldig den til enhver tid benyttede kreditt med tillegg av renter og omkostninger.

2.     Den innvilgede kredittgrensen skal ikke overskrides.

3.     Kontoen disponeres av Kontohaver med et kort som må være påført Kontohavers signatur for å være gyldig. Manglende signatur fraskriver likevel ikke Kontohavers ansvar i forhold til denne avtalen. Kortet kan kun benyttes av den person det er utstedt til. Kortet er Kortutsteders eiendom og skal på forlangende tilbakeleveres.

4.     Kortet (herunder kortnummeret) skal ikke brukes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (inkludert på Internett), selv om brukerstedet eller kortautomaten godtar kortet som betalingsmiddel.

5.     Kortet skal oppbevares på samme betryggende måte som andre verdidokumenter. Kort og kode må oppbevares adskilt. PIN-koden er strengt personlig og skal ikke oppgis til andre, heller ikke til Kortutsteder eller politiet. For øvrig skal koden ikke brukes under slike forhold at andre lett kan se den. Koden bør huskes. Dersom koden skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre enn Kontohaver ikke kan forstå hva sifrene gjelder. Slikt notat må ikke oppbevares sammen med eller nært til kortene. Kontohaver må underrette Kortutsteder eller Kortutsteders utpekte medhjelper uten ugrunnet opphold etter at Kontohaver har fått kjennskap til eller mistanke om at kortet er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige kode. Kontohaver skal benytte de meldingsmuligheter Kortutsteder har stilt til disposisjon, og for øvrig bistå på en slik måte at kortet så raskt som mulig blir sperret. Etter at en slik melding er gitt, vil Kortutsteder hindre bruk av kortet. Kortutsteder skal sørge for at Kontohaver i 18 måneder fra underretning er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik underretning. Kortutsteder vil ikke kreve vederlag for melding om tap av betalingsinstrument/personlig sikkerhetsanordning.

6.     Kortutsteder er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning (betalingstransaksjoner) med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis Kontohaver ikke har samtykket til den enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført.

Kontohaver svarer med inntil kr 1200 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet Kort dersom personlig kode eller annen lignende sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et Kort dersom Kontohaver har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt.

Kontohaver svarer med inntil kr 12000 ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at Kontohaver ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser i punkt 5 i denne avtale Dersom tapet skyldes at kunden forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene etter punkt 5 i denne avtale, skal Kontohaver bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at Kontohaver har opptrådt svikaktig.

Kontohaver svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet Kort etter at Kontohaver har underrettet Kortutsteder i samsvar med punkt 5, med mindre Kontohaver har opptrådt svikaktig. Kontohaver er heller ikke ansvarlig hvis Kortutsteder ikke har sørget for at Kontohaver kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven § 34 annet ledd annet punktum. Kontohavers ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36.

7.     Bestrider Kontohaver å ha ansvar for en belastning etter ansvarsreglene over, skal Kortutsteder tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at Kontohaver setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at Kontohaveren ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom Kontohaveren skriftlig har erkjent ansvar for belastningen, eller Kortutsteder innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra Kontohaveren har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Finansklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen Kortutsteder ble kjent med avvisningen.

Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for Kontohavers egenandel på kr 1200, med mindre kortet er brukt uten personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre.

Tilbakeføringsplikten gjelder heller ikke feilregistreringer på brukerstedet som Kontohaver selv burde oppdaget ved bruk av kortet i forbindelse med betalingen for varen eller tjenesten. Slike reklamasjoner må rettes mot selgeren (brukerstedet). Kortutsteder påtar seg ikke ansvar for kjøpte varers eller tjenesters kvalitet, beskaffenhet eller levering, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov.

Dersom Kontohaver mistenker at han er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med kontobelastningen, kan Kortutsteder kreve at Kontohaver anmelder forholdet til politiet.

Kontohaver skal avgi skriftlig redegjørelse overfor Kortutsteder om forholdene rundt enhver tapssituasjon.

8.     Kontohaver skal benytte kortet ved å avgi signatur på kvittering, salgsnota o.l. samt å fremlegge legitimasjon. Kontohaver tildeles en personlig firesifret kode (PIN-kode). Ved elektroniske transaksjoner i minibank benyttes kortet sammen med PIN-kode som har samme rettsgyldig virkning som signatur.

9.     Dersom avtalen med kortutsteder eller etablert praksis gir kontohaver rett til å bruke kortet uten personlig kode eller underskrift, kan kortutsteder belaste kontohavers konto for transaksjonsbeløpet. Kortutsteder kan videre belaste kontohavers konto for transaksjonsbeløpet når kortets kortnummer er oppgitt til brukerstedet (selgeren) uten bruk av personlig kode eller underskrift, for eksempel i forbindelse med betaling av varer eller tjenester ved post eller telefonordre eller andre former for fjernsalg. Det samme gjelder for visse etterfølgende krav som har oppstått i tilknytning til hotellopphold, billeie eller lignende, dersom kontohaver ved bestillingen av tjenesten eller avtalen med brukerstedet har akseptert slik kontobelastning eller blitt gjort oppmerksom på kortutsteders belastningsrett. Uten hensyn til om kontohaver har mottatt forhåndsvarsel fra brukerstedet om kontobelastningen, har kontohaver rett til å kreve stansing og tilbakekall av transaksjonsbeløpet dersom kontohaver ikke vedkjenner seg beløpet. Kortutsteder skal medvirke til at transaksjonen stanses. Stansingsretten gjelder inntil beløpet er belastet kontohavers konto og utbetalt brukerstedet.

10. Kontohaver er kjent med at butikken kontrollringer Kortutsteder og ber om legitimasjon.

11.  Dersom Kontohaver har kjøpsrettslige innsigelser mot brukerstedet knyttet til vare eller tjenester betalt med kortet, skal disse rettes direkte til brukerstedet. I henhold til finansavtalelovens § 54 b) kan Kontohaver i egenskap av forbruker i tillegg gjøre gjeldende de samme innsigelser overfor Kortutsteder. Kontohaver skal da så snart som mulig og uavhengig av brukerstedets behandling, varsle Kortutsteder om innsigelsene mot brukerstedet og dokumentere disse ovenfor brukerstedet.

12.  Kontohaver kan gi andre rett til å disponere kontoen. Disponenten vil da få tilsendt et tilleggskort som gir samme rett til å disponere kontoen som kontohaver selv. Disponenten har likevel ikke innsynsrett i kontoforholdet ut over det som er nødvendig av hensyn til disposisjonsforholdet, typisk opplysninger om saldo og disponentens egne disposisjoner. Kontohaver svarer fullt ut for disponentens bruk av kontoen så langt bruken ligger innenfor disposisjonsrettens rammer og kontoreglene for øvrig. Kontohaver kan på et hvert tidspunkt tilbakekalle disposisjonsretten ved å melde dette skriftlig til kortutsteder. Slikt tilbakekall krever ikke disponentens samtykke og vil heller ikke bli meddelt disponenten fra kortutsteder.

13.  Kontohaver mottar kontoutskrift en gang pr. måned med spesifikasjoner av månedlige avdrag, rente og gebyr. Ved papirfaktura vil Kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i Kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall.

14.  Renter, månedsgebyr og innbetalinger er beregnet på grunnlag av de til enhver tid gjeldende betalingsbetingelser. Kontohaver plikter å betale de angitte minimumsbeløp ved forfall.

15.  Kortutsteder kan til enhver tid endre disse vilkårene. Eventuelle endringer trer i kraft 2 måneder etter at skriftlig varsel er sendt til Kontohaver. Kontohaver anses for å ha akseptert endring hvis Kontohaver fortsetter å bruke kortet eller ikke har varslet Kortutsteder om det motsatte før iverksettelsesdato. Hvis Kontohaver ikke godtar endringene, anses kortavtalen som oppsagt.

16.  Kontohaver skal omgående skriftlig melde navn- og adresseforandring til Kortutsteder.

17.  Kontohaver kan si opp denne avtalen med en måneds skriftlig varsel. Kortutsteder kan si opp denne avtalen med minst to måneders skriftlig varsel dersom det foreligger saklig grunn. I begge tilfeller må evt. utestående saldo med tillegg av renter og omkostninger innbetales innen oppsigelsesfristens utløp. Om Kontohaver misligholder sine forpliktelser etter denne avtale, kan Kortutsteder si opp (heve) avtalen med øyeblikkelig virkning, hvoretter evt. utestående saldo med renter og omkostninger forfaller til betaling umiddelbart.

18.  Dersom oppsigelsen har sin grunn i at Kontohaver har misligholdt sine betalingsforpliktelser, kommer bestemmelsene i finansavtalelovens § 52 om vilkår for å kreve hele gjelden betalt, og forsinkelsesrenteloven om adgangen til å kreve forsinkelsesrenter til anvendelse.

19.  Kortutsteder forbeholder seg retten til å heve avtalen eller redusere den innvilgede kreditt hvor det foreligger forhold hos kunden som medfører at grunnlaget for den opprinnelige avtalen ikke lenger er til stede. Tilsvarende forbehold tar Kortutsteder hvor kunden misligholder betalingsterminer. Utover ovennevnte forbeholder Kortutsteder seg retten til å stanse videre utbetaling av ubenyttet kreditt, herunder redusere innvilget kreditt, såfremt det foreligger saklig grunnlag for det.

20. Kortet utstedes for en bestemt periode, normalt tre år. Før utløpsdato vil Kontohaver få tilsendt nytt kort, med mindre avtalen er brakt til opphør av Kontohaver eller Kortutsteder.

21.  Tvist mellom Kortutsteder og privat Kontohaver kan behandles av Finansklagenemnda.

22. Ved bruk i utlandet belastes kontohaver for omregningskurs for avregningsdagen med tillegg av valutapåslag. Kontohaver bærer risiko for svingninger i valutakurser.

23.  Kortutsteders plikter/ansvar etter denne avtalen opphører i tilfelle force majeure og så lenge denne situasjonen varer. (Krig, streik, boikott, blokade eller lock-out).

24.  Innskudd skal ikke overstige NOK 2 millioner som er det beløp som Sparebankenes Sikringsfond garanterer for. Beløpet gjelder summen av alle konti som innskyteren måtte ha i DNB Bank ASA. Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld til kortutsteder dersom gjelden er forfalt til betaling og kortutsteder har rett til slik motregning. Banken forbeholder seg retten til å tilbakeføre beløp til avsender som overstiger grensen for innskudd på 2 millioner kroner.

25.  Ved å samtykke til å motta informasjon elektronisk, aksepterer Kontohaver at Kortutsteder og samarbeidspartnere kan informere om og markedsføre direkte, også gjennom de elektroniske kanalene (e-post og sms), som er hensiktsmessig for dialog mellom Kortutsteder på den ene side og til Kontohaver på den annen side

26.  Behandlingsansvarlig er DNB Bank ASA ved Konsernsjefen. Alle opplysninger som registreres i forbindelse med avtaler og bruk av kort/konto/ betalingstjenester er underlagt taushetsplikt og reglene i personopplysningsloven, som skal sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Utlevering til andre kan bare skje når det er nødvendig for ivaretakelse av kundens eller Kortutsteders rettigheter og forpliktelser i kundeforholdet, eller for gjennomføring av transaksjoner. Kortutsteder kan benytte medhjelpere (databehandlere) som gis adgang til opplysninger som er nødvendig for utføring av oppdraget. Utlevering til annet konsernselskap/selskap i samme samarbeidsgruppe eller til sentralt kunderegister i konsern/samarbeidsgruppe vil bare skje i den grad taushetsplikten ikke er til hinder.

Kortutsteder er etter personopplysningsloven pliktig til å informere om innsamling av personopplysninger. Vi gjør mhv til lovens §§19 og 20 oppmerksom på at opplysninger som nevnt ovenfor vil bli benyttet til administrasjon av kundeforholdet, oppfyllelse av Kortutsteders forpliktelser overfor Kontohaver og tredjemenn, oppfyllelse av lovbestemte myndighetskrav og som grunnlag for beste mulig oppfølging av kundeforholdet, herunder informasjon om markedsføring av produkter/tjenester Kortutsteder kan tilby på vegne av seg selv og samarbeidspartnere.

Pris Cresco Unique: Eff. rente 16,0 %, 15 000 o/ 12 mnd, totalt kr 16 242. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.