Fornuftig kortbruk

Lån - for små og store drømmer

Produktfordeler

Avtalevilkår og betingelser for Lån

Definisjoner
Låntager: Den som Lån er innvilget til.
Selskapet: DNB Bank ASA.
Kreditt: Innvilget Lån.
Nettbank: Internettkonto knyttet til kreditten (Nettkonto.no).

 

1. Disponering av Lån
Lån opprettes som en kreditt. Ved innvilgelse av Lån disponeres hele kreditten i nettbanken (nettkonto.no), fratrukket etableringsgebyr. Ved innbetaling på Lån fra Låntager vil den disponible kreditten øke tilsvarende. Kreditten kan da trekkes opp igjen ved å overføre penger via nettbanken til spesifisert bankkonto.

2. Nettbank
Ved innvilgelse av Lån får Låntager automatisk tilgang til kreditten gjennom nettbanken, for overføring til andre konti, samt full transaksjonsoversikt. Logg inn med BankID på nettkonto.no.

3. Ansvar for bruk av Lån
Låntager skylder Selskapet det beløp som til enhver tid er belastet kreditten, med tillegg av renter, gebyrer og omkostninger.

4. Faktura og betaling
Låntager mottar en gang pr. måned en faktura over bruk i perioden, totalt utestående, påløpte renter, administrasjonskostnader og hvilket minstebeløp som skal betales ved angitt forfall. Låntager plikter å innbetale det angitte minimumsbeløp, eller et høyere beløp, ved angitt forfall. Låntager skal på grunnlag av fakturaen kontrollere at bevegelsene på kreditten er i overensstemmelse med egne noteringer. Ved uoverensstemmelser skal Låntager innen rimelig tid etter at dette ble oppdaget varsle Selskapet. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.

5. Kostnader og renteberegning for Lån
Renter, etableringsomkostninger, administrasjonsomkostninger og ha og bruke kreditten fremgår av Selskapets gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Låntager erklærer å ha mottatt og gjort seg kjent med priser og betingelser ved å signere søknad om Lån.

Renter belastes etterskuddsvis hver måned av det beløp som til enhver tid er utestående.

Ved for sen betaling påløper purreomkostninger i henhold til gjeldende lovverk. Ved overtrekk belastet kreditten med overtrekksrenter og andre kostnader etter de satser og regler som til enhver tid er gjeldende for Selskapet.

Årspris kr 0,-. 
Kredittforhøyelse kr 0,-. 
Etableringsgebyr kr 500,-.  Belastes på første faktura
i tillegg til utbetalt lånebeløp. Beregning av kredittramme hensyntar ikke etableringsgebyr.
Månedsgebyr kr 45,-.
Transaksjonspris utbetaling kr 0,-. 
Minimum nedbetaling 3 % av utestående saldo (min. kr 250,-).
Rentebelastning fra dag én, aktuell rente innvilges og beholdes til Lån er innfridd .

Nominell rente 16,2 %
Eff. rente 19,4 %, kr 65.000 o/ 5 år, totalt kr 98.688.

6. Betalingsforsikring
For å tegne Betalingsforsikring stilles følgende krav om deg som forsikringstaker:
• Du må være mellom 18 og 65 år og heltidsarbeidende (minimum 16 timer pr uke) eller selvstendig næringsdrivende.
• Du kan ikke være kjent med eksisterende sykdom eller symptomer eller tegn som kan utvikle seg til senere uførhet eller føre til sykehusinnleggelse.
• Du kan ikke være kjent med forestående arbeidsledighet, permittering eller sykehusopphold.
Fullstendige vilkår for Betalingsforsikring blir tilsendt innehaver av denne tjenesten.

Betalingsforsikring koster 0,5 % av saldo pr. mnd, og vil være spesifisert på faktura fra oss.

7. Regulering av renter og andre kostnader for kreditten
Selskapet kan ensidig forhøye rentesatsen for kreditten når endringen er saklig begrunnet ut fra disposisjoner fra Norges Bank som påvirker pengemarkedsrenten, endringer i obligasjonsrenten, annen kredittpolitisk avgjørelse eller endringer i det generelle rentenivå for bankenes innlån. Selskapet kan også ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra hensynet til Selskapets inntjeningsevne på sikt, omstrukturering av Selskapets innlån eller tilsvarende særlige forhold på Selskapets side samt når endringene er saklig begrunnet i en oppfølgning av myndighetenes syn på bankers rentepolitikk. Endelig kan Selskapet ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet i individuelle forhold ved kreditten, for eksempel når det er skjedd andre endringer på Låntagers hånd som gjør at kreditten medfører økt risiko for Selskapet. I den grad Selskapet forhøyer renten under henvisning til de forhold som nevnt foran, skal Selskapet som utgangspunkt sette renten tilsvarende ned når det eller de forhold som begrunnet rentehevningen er bortfalt. Dette behøver likevel ikke skje hvis andre omstendigheter som nevnt i mellomtiden har gitt grunnlag for å forhøye rentesatsen.

Selskapet kan dessuten ensidig forhøye andre kostnader for kreditten, på samme vilkår og med samme forhåndsvarsel som nevnt i avsnittet nedenfor. Selskapet kan også ensidig forhøye andre kostnader for kreditten, når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i Selskapets kostnader eller i omlegging av Selskapets prisstruktur.

Endringer etter avsnittene ovenfor kan settes i verk tidligst seks uker etter at Selskapet har sendt skriftlig varsel til Låntager om endringen. Kortere frist kan likevel benyttes dersom endringen skjer som følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle rentenivå for Selskapets innlån.

Varselet til Låntager skal angi grunnlaget, omfanget og tidspunkt for gjennomføring av endringen samt opplyse om Låntagers rett til tilbakebetaling før tiden. Varselet skal også inneholde opplysninger om ny effektiv og nominell rente, og andre kostnader som skal belastes Låntager.

Omfanget av endringer som nevnt ovenfor skal ha rimelig sammenheng med de forhold som er grunnlag for endringen. Ved gjennomføringen av endringen skal banken ha adgang til rimelig, saklig begrunnet forskjellsbehandling mellom bankens kunder.

8. Forfall av kreditten før tiden
Kreditten kan etter forutgående skriftlig og begrunnet varsel bringes til forfall med øyeblikkelig virkning dersom:

a) Låntager vesentlig misligholder kredittavtalen, herunder plikten til å betale renter og kostnader, nedtrappe eller innfri kreditten ved forfall.
b) Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos Låntager.
c) Det ut fra Låntagers handlemåte eller alvorlig svikt i Låntagers betalingsevne er klart at kreditten vil bli vesentlig misligholdt, og Låntager ikke stiller betryggende sikkerhet for kreditten eller rettidig betaling innen den frist Selskapet setter. Dette gjelder likevel ikke dersom kreditten allerede er betryggende sikret.

Dersom Låntager ikke straks betaler Selskapets kostnader, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden kan Selskapet belaste kreditten for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte.

Selskapet forbeholder seg videre retten til å heve eller redusere den innvilgede kreditten hvor det foreligger forhold hos Låntager som medfører at grunnlaget for den opprinnelige avtalen ikke lenger er til stede.
Utover ovennevnte forbeholder Selskapet seg retten til å stanse videre utbetaling av ubenyttet kreditt, herunder redusere innvilget ubenyttet kreditt, såfremt det foreligger saklig grunnlag for det.
 
9. Tilbakebetaling før tiden
Låntager har rett til å si opp kreditten og innbetale skyldig beløp med øyeblikkelig virkning. Det skal i tilfelle betales renter og omkostninger for den benyttede kredittiden, regnet fram til og med betalingsdagen.
 
10. Varsling ved endringer hos Låntager
Låntager plikter omgående å varsle Selskapet om evt. endringer i navn, adresse, sivilstand, og om andre forhold som kan antas å ha betydning for Selskapet. Låntager plikter å gi beskjed til Selskapet om hans økonomiske
situasjon  tilsier at han ikke lenger  vil være i stand til å betjene gjeld som er eller vil bli belastet kreditten.

11. Løpetid for kreditten
Etter nedbetaling av hele saldoen vil disponibelt beløp på kreditten være tilgjengelig for bruk i 6 måneder. Dersom ingen nye beløp belastes kreditten innenfor denne perioden, vil den automatisk bli avsluttet.

12. Utveksling av informasjon
DNB -konsernet overfører informasjon om Lånetagers Lån på en konfidensiell måte til samarbeidspartnere. Fra tid til annen kan DnB -konsernet komme til å analysere visse opplysninger som vi har tilegnet oss ved Lånetagers bruk av Lån og andre tjenester, og som kan angi Lånetagers forbruksmønster. Denne informasjonen kan overføres konfidensielt innenfor DNB -konsernet og deres samarbeidspartnere for å kunne bli benyttet i vår kommunikasjon med Lånetager, og for eventuelt å rette særskilte tilbud til Lånetager. Lånetager kan på ethvert tidspunkt meddele at vedkommende ikke ønsker at informasjonen skal benyttes på denne måten.

Vi forbeholder oss retten til, til enhver tid, å delta i arrangementer for utveksling av kredittopplysninger.
Du aksepterer at DNB-konsernet gir Norges Bank og andre norske myndigheter de opplysninger om Lånetager som de måtte kreve. Enhver tvist som oppstår i forbindelse med disse kontobestemmelser skal være underlagt norsk lov.

13. Personopplysningsloven
Behandlingsansvarlig er DNB Bank ASA ved Konsernsjefen. De personopplysninger vi vil registrere om Låntager vil bli brukt i henhold til bestemmelser i Personopplysningsloven. Formålet med behandlingen av personopplysningene er kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av banktjenester, finansieringstjenester og forsikringsavtaler som det er inngått avtale mellom selskapet og Låntager om. Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter og andre som har lovhjemmel til å få utlevert personopplysninger, til databehandlere (f.eks. datasentraler mv.) som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige i selskapet, eller til den registrerte selv ved forespørsel. Den registrerte kan be om å få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar (iht. Personopplysningsloven § 18), den behandlingsansvarlige skal av eget tiltak eller på begjæring av den registrerte, rette mangelfulle personopplysninger (iht. Personopplysningsloven § 27), og den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen (iht. Personopplysningsloven § 28). Hvis selskapet samler inn personopplysninger fra andre enn den registrerte, skal selskapet av eget tiltak informere den registrerte om hvilke opplysninger som samles inn og gi informasjon i henhold til det foranstående (iht. Personopplysningsloven § 20).

 

 

 

Pris Cresco Lån: Nominell rente: 16,2 %. Effektiv rente 19,4 %, 65.000 o/ 5 år. Totalt 97.460,- Priser og betingelser gjelder per 27.01.2017, og kan bli endret.